Tjänstevillkor

Tjänstevillkor för Groblad’s Permakultur AB

  1. Allmän information

Företagsnamn: Groblad’s Permakultur AB Organisationsnummer: 559295-7970 Adress: Hjärpalyckan Bergsnäs 1, 34253 Lönashult Telefon: +46 733 541 758 E-post: kontakt@groblads.se

  1. Tjänster

Groblad’s Permakultur AB erbjuder kurser, föreläsningar och konsultationer inom områden som odling, självhushåll, skogsträdgård och liknande. Vi tillhandahåller information genom onlineföreläsningar, skriftligt och inspelat material via vår kursportal, YouTube, e-postutskick och Zoom-möten.

  1. Användarvillkor

Genom att använda våra tjänster godkänner användaren dessa tjänstevillkor. Användaren förstår att man måste vara minst 18 år för att köpa våra produkter och tjänster. Användare förstår att all information som lämnas i form av e-postadresser och andra kontaktuppgifter kommer att sparas av oss så länge vi anser nödvändigt för att erbjuda tjänsten eller för att skicka ut framtida erbjudanden och information. Vi kommer inte att lämna ut någon information till tredje part medvetet, men vi kan inte ansvara för vilken information som samlas av t.ex. YouTube eller andra på webbplatsen förekommande entiteter.

  1. Priser och betalning

Priset för kursen, föreläsningen eller produkten framgår av din anmälan/köp. Vid anmälan till kurser är detta att betrakta som ett köp. Priset inkluderar moms enligt gällande regler. Betalning sker via betalningsinstruktioner som du får efter din anmälan/köp, och som vi även skickar ut via e-post, och dessa instruktioner kan komma att ändras från tid till annan beroende på vad vi anser lämpligt.

  1. Personuppgiftshantering

Vi samlar in uppgifter om våra deltagare, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi använder också vissa funktioner på hemsidan som kan komma att samla viss data i form av cookies. Vi sparar uppgifterna så länge som nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten eller för att skicka ut framtida erbjudanden och information. Du kan när som helst kräva att vi raderar din data. Om du är med i en pågående kurs kan du dock inte längre vara med om dessa data raderas. Ingen återbetalning kan i så fall ske.

  1. Immateriella rättigheter

Allt material som du får del av i våra kurser tillhör Groblad’s Permakultur AB och får inte spridas vidare utan tillstånd. Du får ladda ner och lagra nedladdningsbara filer på din hårddisk så länge du vill, men du får inte sprida dem vidare utan skriftligt tillstånd som signerats av oss.

  1. Ansvarsbegränsning

Vi ansvarar inte för eventuell skada eller missöde som sker på grund av information som du har fått från våra kurser eller som följd av köp av våra produkter eller tjänster. Vi delar endast med oss av egna erfarenheter och sådan information som vi tror på, men det betyder inte att allt vi säger alltid stämmer. Det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera informationen och handla efter eget huvud.

  1. Ändringar av tjänstevillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa tjänstevillkor när som helst. Eventuella ändringar meddelas genom kursportalens nyhetssida. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar i tjänstevillkoren har meddelats, accepterar användaren de ändrade villkoren.

  1. Avslutande av användarkonto

Om du vill avsluta ditt konto ska du skicka ett e-postmeddelande till kontakt@groblads.se där du begär att få avsluta ditt konto. Kontot kommer att tas bort inom en månad. Avslutandet av ditt konto ger inte rätt till återbetalning eller återköp.

  1. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa tjänstevillkor och all användning av våra tjänster ska regleras och tolkas enligt svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan Groblad’s Permakultur AB och användare av tjänsten ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas genom förhandling, ska tvisten avgöras i svensk domstol med tingsrätten i företagets hemkommun som första instans.

11. Ångerrätt

Om du ångrar köpet ska du skriva ett mail till kontakt@groblads.se och ange ditt namn, adress och telefonnummer samt berätta att du avser ångra köpet.

Vid köp av kurs eller annan tjänst har du enligt lag 14 dagars ångerrätt. Om kursen redan hunnit starta och vi hunnit skapa ett användarnamn, eller motsvarande, till dig och du genom det fått möjlighet att ta del av kursmaterial/tjänst/produkt, måste du ändå betala avgiften i sin helhet, även om det sker inom 14 dagar från ditt köp. Kurser och Självstudiekurser har bara ångerrätt fram till dess användaren har blivit registrerad på kursportalen.

12. Force Majeure

Denna överenskommelse erkänner möjligheten av oförutsedda händelser inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrofer (såsom jordbävningar, översvämningar, bränder), krig, terrorism, strejker, epidemier, pandemier, regeringsåtgärder eller andra omständigheter utanför rimlig kontroll som kan förhindra genomförandet eller leveransen av de produkter tjänster som beskrivs i dessa villkor.

I händelse av en force majeure-situation som påverkar någon parts förmåga att fullgöra sina åtaganden under dessa villkor, ska den drabbade parten omedelbart meddela den andra parten om omständigheterna och dess förväntade varaktighet. Båda parterna ska anstränga sig för att hitta en rimlig lösning för att fortsätta uppfylla avtalets villkor i den mån det är möjligt.

Det är köparen som bär ansvaret för eventuella avbrott eller fördröjningar i genomförandet av de tjänster som erbjuds genom onlinekurser och föreläsningar som direkt eller indirekt orsakas av force majeure-händelser. Leverantören (Groblad’s Permakultur AB) ska inte hållas ansvarig för någon form av förlust, skada, förseningar, kostnader eller utgifter som uppkommer till följd av sådana händelser.

Parterna överenskommer att återuppta fullföljandet av sina åtaganden under dessa villkor så snart som det skäligen är möjligt efter att en force majeure-händelse har upphört.